Expos

Disseny per Viure

El disseny és una activitat plenament incorporada a les nostres vides. Vivim en un món configurat en gran part per l’esforç humà i en el qual el disseny és tan present que sovint resulta invisible fins que deixa de funcionar. Tanmateix, el disseny ens permet resoldre contínuament i d’una manera articulada greus problemes amb un alt impacte social. Ens hem centrat en aquell disseny que té la voluntat expressa de millorar la vida dels usuaris a qui va destinat, l’entorn en què opera i la societat a què pertany.

L’exposició pretén mostrar el paper clau que pot tenir el disseny a l’hora de cercar solucions a problemes quotidians de diversa índole, millorant el benestar dels ciutadans, tant en el nostre context immediat com en àmbits geogràfics més llunyans.

L’exposició posa en relleu la capacitat que tenim, a través del disseny, de canviar la realitat que ens envolta per a generar un major benestar social, en un món interconnectat i global.  El disseny actua llavors com a mediador de conflictes, ja siguin físics, climàtics, circumstancials, culturals, geogràfics, tecnològics, econòmics, etc.

En aquest sentit, es presenten una selecció de projectes que, a través de la innovació i/o l’excel·lència en el disseny, han generat un canvi notable en la vida dels seus usuaris.

L’exposició, en origen, està pensada en tres àmbits:

-El disseny com a mediador entre nosaltres i el nostre propi cos

-El disseny com a mediador entre nosaltres i el nostre l’entorn

-El disseny com a mediador entre nosaltres i els altres, mitjançant la comunicació

Aquesta seria una primera topografia de l’àmbit temàtic. Tanmateix, posteriorment s’ha aprofundit en diferents estratègies i necessitats que han generat uns altres apartats i que són els que es visualitzaran expositivament.

Quant a l’àmbit geogràfic, com no podia ser d’altra manera, pensant en una exposició amb vocació global, es universal. Al mateix temps, però, hem fet una mirada amb més intensitat en els projectes e iniciatives generades des de casa nostra. Ens interessa molt posar de relleu el que en aquest sentit estan fent dissenyadors i empreses del nostre país.

 

Apartats

Aquestes son les temàtiques en què s’han agrupat les peces per poder extreure el màxim d’informació i valors positius de cadascuna:

Disseny per connectar:  Transmissió informació, dades, entorns digitals, tecnologies no presencials, etc.

La tecnologia digital ha democratitzat molts aspectes de la vida facilitant l’accés a les dades que genera la nostra activitat diaÌ€ria. Alhora el món s’ha fet petit i només amb un clic podem establir contactes no presencials amb persones que es troben molt lluny. Aquesta nova realitat demana un esforç per part dels dissenyadors per fer digeribles les dades, per fer accessible la informació amb equitat i evitar així l’anomenada «fractura digital». Cal investigar les possibilitats d’aquestes noves eines per tal que la innovació estigui realment al servei de la societat.  

Disseny per educar: Ensenyament, educació, transmissió d’hàbits, etc.

L’ensenyament ha de ser molt més que la transmissió de coneixements. També és transmetre haÌ€bits que poden transformar la societat si s’ensenyen ja als més petits. La transmissió de valors i actituds proactives és baÌ€sica per formar noves generacions amb capacitat de treball, obertura de mires, eradicació de prejudicis socioculturals, etc. PerqueÌ€ aixoÌ€ sigui possible cal cercar mètodes que, sense oblidar les eines educatives tradicionals, s’adaptin als nous usos i les noves capacitats dels infants.

 Disseny per curar: Salut, prevenció, diagnosi, tractaments, etc.

Malgrat que la sanitat és un aÌ€mbit on el disseny sempre ha estat important, encara hi ha molts aspectes en queÌ€ equips pluridisciplinaris de metges, investigadors, enginyers i dissenyadors poden aportar millores substancials quant a salut, prevenció, diagnosi i tractaments. Ja sigui per fer accessible l’assisteÌ€ncia meÌ€dica a llocs remots o per millorar les proves meÌ€diques i els tractaments, el camp de treball és molt ampli.

Disseny per protegir: Seguretat, prevenció riscos, entorns segurs, situacions d’emergència, etc.

Hi ha situacions d’emergeÌ€ncia que necessiten respostes eficients i raÌ€pides. Davant de cataÌ€strofes naturals, conflictes beÌ€l·lics i la manca de recursos i serveis baÌ€sics en territoris on les desigualtats socials són aberrants, el disseny pot oferir solucions a molts problemes quotidians de la població i esdevenir una eina de transformació i millora de les seves condicions de vida. PeroÌ€ per ser realment eficaç i útil, l’aproximació a aquests entorns exigeix respecte i un bon coneixement de les especificitats de cada cas. 

Disseny i Accessibilitat: design for all, facilitar tasques pesades, etc.

El disseny qualificat d’accessible se sol considerar un disseny per a minories, peroÌ€ darrerament és conegut internacionalment com design for all. AlloÌ€ que es funcional per a persones amb capacitats limitades sempre és més coÌ€mode per a tothom. A més de ser necessari, el disseny per a persones amb diversitat funcional obre possibilitats en mercats que no disposen de productes quotidians baÌ€sics per als nens amb certes dificultats com tampoc per a la població d’edat avançada, cada cop més nombrosa, que no troba productes pensats per a ella.

Disseny i Sostenibilitat:  energies alternatives, ecologia, etc.

La terra rep l’energia del sol. A més d’aquesta font d’energia, captada directament i inesgotable, disposem de recursos naturals foÌ€ssils com el carbó, el petroli i el gas natural, que són limitats. Aquesta realitat, clau per a la vida humana, és inqüestionable. Els nous valors de l’ecosostenibilitat són visibles en nombrosos projectes arreu del món, en pro de l’equilibri mediambiental. Les institucions de govern internacionals haurien d’afavorir i fomentar moltes més iniciatives, normatives i campanyes de sensibilització en aquest sentit. Avui la sostenibilitat és ja un objectiu baÌ€sic del disseny. 

 

Més informació aquí

 

http://www.guayabero.net/catala/expos/expo/disseny-per-viure.html